História

Miestne archeologické nálezy poukazujú na to, že dané územie bolo osídlené už v období staršej doby železnej. Neskôr tu vzniklo sídlisko púchovskej kultúry z doby rímskej zistené v lokalitách Skala, Mikov kopec a Komíny. V priebehu 8. a najmä 9. storočia širšie územie Bytčianskej kotliny osídlili slovanské kmene. Slovanské sídlisko sa zistilo aj na území súčasného Hričovského Podhradia. Na temene hradného vrchu bolo veľkomoravské osídlenie a predpokladá sa, že tu bol aj drevený hrad. Dokazujú to nálezy črepov a stredovekej keramiky. Sídliská z 8. – 10. stor. boli vlastne zárodkami rano stredovekých dedín.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1265. Jej pôvodný názov bol Hrichow, v r. 1271 Hrychov. Vlastná obec ktorá vznikla pri hrade Hričov je prvý krát doložená v r. 1469 ako possesio Waralya a v r. 1598 Podhradie. Jej súčasný názov Hričovské Podhradie sa objavuje až v roku 1808. V r. 1282 k hradnému panstvu patrili aj dediny Dolný a Horný Hričov, Peklina a Ovčiarsko a v r. 1469 aj Hlboké, Závadka, Veľká Kotešová a Dlhé Pole.

Pôvodne sa obyvatelia zaoberali najmä poľnohospodárstvom, keď popri chove dobytka, ošípaných, oviec, kôz a hydiny pestovali najmä obilniny, strukoviny, pohánku, kapustu, ľan, konope a krmoviny. Rozšírené bolo aj včelárstvo. Popri poľnohospodárstve k najstarším aktivitám obyvateľov obce Hričovské Podhradie patrilo pastierstvo, ovocinárstvo, práca v lesoch, furmanská doprava a neskôr aj pltníctvo. Z drobných remesiel mali zastúpenie mlynári, pekári, kováči a tesári. V roku 1770 pracovali v dedine dva vodné panské mlyny. Chov oviec umožňoval výrobu súkna na obuv a ošatenie. Všetky základné časti odevov sa zhotovovali doma z vyrobeného zrebného plátna a súkna. Na začiatku 19. storočia sa na území obce spomína aj vápenka a okolo roku 1830 sa v obci robili pokusy aj o ťažbu uhlia.

Sedliacke i želiarske domy boli drevené, menej na výstavbu sa používala nepálená tehla a kameň. Príbytky boli jednoduché, hlavným priestorom bola kuchyňa. Obyvatelia si domy budovali sami, hlavne svojpomocou. Zariadenie bolo jednoduché, ale funkčné.