Súčasnosť

Obec Hričovské Podhradie je potočnou radovou obcou, ktorá z hľadiska územno-správneho členenia patrí do okresu Žilina a z hľadiska vyššieho samosprávneho územného celku do Žilinského samosprávneho kraja. Z regionálneho hľadiska obec spadá do regiónu Horného Považia. Od 29.4.2003 je Hričovské Podhradie súčasťou Euroregiónu Beskydy a patrí tiež do mikroregionálneho združenia „MIKROREGIÓN HRIČOV“.

Obec má jedno katastrálne územie, ktoré má pretiahnutý tvar v smere severovýchod – juhozápad. Susedí s tromi obcami, pričom s obcou Dolný Hričov je oddelená umelou hranicou. Hranice s obcami Paština Závada a Hlboké nad Váhom sú prírodné. Juhozápadná hranica s obcou Hlboké nad Váhom tvorí zároveň hranicu s okresom Bytča.

Katastrálne územie obce Hričovské Podhradie má rozlohu 2,04 km2, k 31. 12. 2011 v nej žilo 374 obyvateľov, z toho 189 mužov a 185 žien. Hustota obyvateľstva sa v spomínanom období predstavovala 183 obyvaťeľov/km2, čo je nadpriemerná hodnota voči republikovému priemeru (110). Zastavaná plocha je sústredená v okolí toku Závadského potoka v centrálnej a vo východnej časti územia obce.

Demografia za rok 2011

• Počet obyvateľov k 31.12.2011 spolu 374
  muži 189
  ženy 185
• Predproduktívny vek (0-14) spolu 48
• Produktívny vek (15-54) ženy 104
• Produktívny vek (15-59) muži 131
• Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 91
• Celkový úbytok) obyv. spolu -2
  muži -2
  ženy 0
Zdroj: ŠÚ SR - Mestská a obecná štatistika, 2013

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:
• Predajňa potravinárskeho tovaru
• Pohostinské odbytové stredisko
• Knižnica
• Verejný vodovod
• Rozvodná sieť plynu
• Komunálny odpad
• Využívaný komunálny odpad
• Zneškodňovaný komunálny odpad
• Materská škola
Zdroj: ŠÚ SR - Mestská a obecná štatistika, 2013

Prírodné pamiatky

Gotické zrúcaniny hradu Hričov so zvyškami renesančných stavebných detailov,
Hričovská skalná ihla je denudačným zvyškom pôvodne väčšieho brala,
Hričovské rífy predstavujú geologický povrchový útvar s hodnotnými paleontologickými nálezmi lithamií, dierkavcov, či koralov

Projekt: Náučný turistický chodník Hričovský hrad
Projekt nenáročným spôsobom – náučným turistickým chodníkom k hradu na trase jestvujúcich turistických chodníkov v území obce rieši záujem spoznávať krásy prírody a histórie. Zabezpečuje aj možnosť byť priamo informovaný o navštívenom mieste, trase a zaujímavostiach, ktoré nezainteresovaný inak nevníma.

Vytvára možnosti interaktívneho vyučovania pre žiakov okolitých škôl, predstavuje lokálne špecifiká priamo v teréne a môže tiež rozšíriť obzor geografických znalostí odbornej i laickej verejnosti.

Dôležitým bodom projektu je zavedenie tradície každoročných „Hradných dní“ v obci, počas ktorých budú prebiehať rôzne kultúrne a športové akcie.

Plánovaný termín začiatku realizácie projektu: Jún 2013
Plánovaný termín ukončenia projektu: Máj 2014