Dokumenty

Rozpočet obce a materskej školy
pdf Rozpočet 2014
pdf Zmena rozpočtu 1/2014
odt Rozpočet obce na rok 2016
docx Rozpočet obce na rok 2017-2019
docx Rozpočet obce na rok 2018-2020
docx Rozpočet obce na rok 2019-2021
Zverejňovanie dokumemtov
docx Súhrnná správa I.Q 2013
docx Súhrnná správa II.Q 2013
docx Súhrnná správa III.Q 2013
docx Súhrnná správa IV.Q 2013
docx Súhrnná správa II.Q v2014
pdf Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
docx Výročná správa za rok 2015
docx Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016
docx Výročná správa za rok 2016
docx Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
docx Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017
docx Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018
Komunálne voľby
docx Komunálne voľby 2010
docx Výsledky komunálnych volieb 15.11.2014
Verejné obstarávanie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Výzva na predkladanie ponúk
doc Súťažné podklady
Záverečný účet obce
doc Záverečný účet obce 2011
doc Záverečný účet obce za rok 2012
docx Záverečný účet obce za rok 2013
docx Záverečný účet za rok 2014
docx Záverečný účet obce za rok 2015
docx Záverečný účet obce za rok 2016
docx Záverečný účet obce za rok 2017
Uznesenia a zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva
doc Uznesenie č. 1/2013 - č. 8/2013 zo dňa 16.1.2013
doc Zápisnica zo dňa 16.1.2013
doc Uznesenie č. 9/2013 - č. 19/2013 zo dňa 15.3.2013
doc Zápisnica zo dňa 15.3.2013
doc Uznesenie č. 20/2013 - č. 30/2013 zo dňa 23.4.2013
doc Zápisnica zo dňa 23.4.2013
doc Uznesenie č. 31/2013 - č, 38/2013 zo dňa 21.6.2013
doc Zápisnica zo dňa 21.6.2013
docx Uznesenie č. 39/2013 - 44/2013 zo dňa 27.9.2013
docx Zápisnica zo dňa 27.9.2013
docx Uznesenie č. 45/2013 - 56/2013 zo dňa 27.11.2013
docx Zápisnica zo dňa 27.11.2013
docx Uznesenie č.57/2013 - č.66/2013 zo dňa 13.12.2013
docx Uznesenie č.1/2014 - 7/2014 zo dňa 20.02.2014
docx Zápisnica zo dňa 20.2.2014
docx Uznesenie č. 8/2014 - 14/2014
docx Uznesenie č.15/2014 - 22/2014 zo dňa 25.6.2014
docx Zápisnica zo dňa 25.06.2014
docx Uznesenie č.23 - 28/2014 zo dňa 02.10.2014
docx Zápisnica zo dňa 02.10.2014
docx Uznesenie č.29 - 30/2014 zo dňa 23.10.2014
docx Zápisnica zo dňa 23.10.2014
docx Uznesenie č.31 - 37/2014
docx Zápisnica zo dňa 07.11.2014
docx Uznesenie č.38 - 46/2014 zo dňa 04.12.2014
docx Uznesenie č.1 - 11/2015 zo dňa 16.01.2015
docx Zápisnica zo dňa 16.01.2015
docx Uznesenie č.12 - 23/2015 zo dňa 30.03.2015
docx Uznesenie č. 24 - 36/2015 zo dňa 18.06.2015
docx Zápisnica zo dňa 18.6.2015
docx Uznesenie č. 37/2015-47/2015 zo dňa 7.10.2015
docx Zápisnica zo dňa 7.10.2015
docx Zápisnica zo dňa 16.11.2015
docx Uznesenie č. 48/2015 - č. 56/2015 zo dňa 16.11.2015
docx Uznesenie č. 57/2015 - 67/2015 zo dňa 11.12.2015
docx Zápisnica zo dňa 11.12.2015
docx Uznesenie č. 1/2016 - 9/2016 zo dňa 19.1.2016
docx Zápisnica zo dňa 19.1.2016
docx Uznesenie č. 10/2016 - č. 26/2016 zo dňa 07.04.2016
docx Zápisnica zo dňa 07.04.2016
docx Zápisnica zo dňa 20.6.2016
docx Uznesenie č.27/2016 - 42/2016 zo dňa 20.6.2016
docx Uznesenie č.43/2016 - 54/2016 zo dňa 16.9.2016
docx Zápisnica zo dňa 16.9.2016
docx Uznesenie č. 55/2016 - č. 64/2016 zo dňa 17.10.2016
docx Zápisnica zo dňa 17.10.2016
docx Uznesenie č. 65/2016 - 78/2016 zo dňa 16.12.2016
docx Zápisnica zo dňa 16.12.2016
docx Uznesenie č. 1/2017 - 9/2017 zo dňa 13.1.2017
docx Zápisnica zo dňa 13.1.2017
docx Zápisnica zo dňa 11.4.2017
docx Uznesenie č. 10/2017 do 25/2017 zo dňa 11.4.2017
docx Uznesenie č. 26/2017 - 33/2017 zo dňa 12.5.2017
docx Zápisnica zo dňa 12.5.2017
docx Zápisnica zo dňa 28.6.2017
docx Uznesenie č. 34/2017 - 40/2017 zo dňa 28.6.2017
docx Zápisnica zo dňa 22.9.2017
docx Uznesenie č. 41/2017 do 51/2017 zo dňa 22.9.2017
docx Zápisnica zo dňa 15.12.2017
docx Uznesenie č. 52/2017 - č. 63/2017 zo dňa 15.12.2017
docx Uznesenie č. 1/2018 - 7/2018 zo dňa 15.1.2018
docx Zápisnica zo dňa 15.1.2018
docx Uznesenie č. 8/2018 - 18/2018 zo dňa 12. 3 .2018
docx Zápisnica zo dňa 12.3.2018
docx Uznesenie č. 19/2018 - 33/2018 zo dňa 31.5.2018
docx Zápisnica zo dňa 31.5.2018
docx Zápisnica zo dňa 27.7.2018
docx Uznesenie č. 34/2018 - č. 38/2018 zo dňa 27.7.2018
docx Zápisnica zo dňa 28.9.2018
docx Uznesenie č. 39 - 47 zo dňa 28.9.2018
docx Zápisnica zo dňa 26.10.2018
docx Uznesenie č. 48/2018 - 55/2018 zo dňa 26.10.2018
docx Uznesenie č. 56/2018 - 67/2018
docx Zápisnica zo dňa 7.12.2018
Programový rozpočet obce
doc Programový rozpočet 2012-2014
doc Rozpočet obce 2013-2015
docx Programový rozpočet obce 2014-2016
Všeobecne záväzné nariadenia a smernice
doc VZN o poskytovaní dotácií
doc VZN o symboloch obce a ich používaní
doc VZN o trhovom poriadku
doc VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
doc VZN o číslovaní stavieb
doc VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
doc VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad na rok 2013
doc Nariadenie o obecných poplatkoch na r.2014
doc VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálny odpad na rok 2014
docx VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku na rok 2014
doc VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ
doc Nariadenie o obecných poplatkoch na rok 2015
doc Interná smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
doc VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na predajných miestach č. 2/2015
doc VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
doc VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2016
doc Nariadenie o poplatkoch na rok 2016
doc VZN č.2/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a s drob. stav. odpadmi na území obce H. Podhradie
doc Nariadenie o poplatkoch na rok 2017
doc Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č. 4/2016
doc VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2018
doc Nariadenie o poplatkoch na rok 2018